Laboratorët e informatikës janë të pajisura me nga 25 kompjutera dhe kanë lidhje të vazhdueshme me internetin. Në laboratorë zhvillohen punët e pavarura të nxënësve, punohen të gjitha programet aplikative si dhe u kushtohet një rëndësi e veçantë programimeve. Kompjuterat janë të një cilësie të lartë, sepse ne i japim prioritet përdorimit të teknologjisë.