Në kompleksin tonë gjenden laboratorë të mirëpajisur për lëndën e fizikës, kimisë, biologjisë dhe informatikës.