Laboratori i fizikës shërben për të konkretizuar dhe për të prekur nga afër konceptet teorike. Në këtë laborator nxënësit përgatisin eksperimente të ndryshme, ndërtojnë pajisje dhe arrijnë t’i bëjnë ato funksionale. Fizika është një disiplinë mësimore mjaft e rëndësishme për formimin e nxënësve, ndaj shkolla jonë u vë në dispozicion atyre aparaturat, pajisjet dhe mjetet më të domosdoshme për zhvillimin e temave mësimor