Laboratori i kimisë është një mjedis mjaft efektiv dhe rezultativ ku nxënësit ndjekin nga afër të gjitha shkallët e një reaksioni kimik, kryejnë detyrat praktike dhe ndërthurin teorinë me praktikën, mbledhin të dhëna, i interpretojnë ato si dhe nxjerrin përfundime shkencore. Jo vetëm kaq, ata mund të kontrollojnë dhe vëzhgojnë procese të plota kimike falë mjeteve që laboratori vë në dispozicion.