Në institucionin tonë arsimor shkolla fillore ka 6 orë mësimi në ditë, ndërsa në ciklin 9-vjeçar 7.

Kurrikula bazë merret nga Ministria e Arsimit dhe Sportit Shqiptar dhe zbatohet duke shfrytëzuar tekste dhe metoda ndërkombëtare për një numër të konsiderueshëm lëndësh.

Gjuha angleze fillon në klasën  e parë me plan të intensifikuar dhe deri në klasën e pestë, synohet të arrihet niveli pre-intermediate. Në klasën e gjashtë lëndët shkencore si Fizikë, Kimi, Biologji, Matematikë dhe Informatikë zhvillohen në gjuhën angleze, po kështu vijon deri në klasën e dymbëdhjetë. Kurrikulat janë të njëjta me ato të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit Shqiptar por tekstet janë në gjuhën angleze.

Gjuha Shqipe, Historia, Gjeografia, Dituria e natyrës, Aftësimi Teknologjik, Edukimi Figurativ, Edukimi Muzikor dhe Edukimi Fizik zhvillohen në gjuhën shqipe, në bazë të kurrikulave nga Ministria Arsimit dhe Sportit.