Në Pritje Të GDS-ve, Provime Provë

Në Pritje Të GDS-ve, Provime Provë

Gjendemi në prag të GDS-ve, emri i provimeve të përbashkëta të zhvilluara midis kolegjeve turke. Një ndër ndihmësit kryesorë me anë të të cilit nxënësit parapërgatiten për këto teste është portali online.

Secili nxënës ka profilin personal në portalin e gjendur në faqen zyrtare tirana.turgutozal.edu.al ku mund të testojë veten nëpërmjet provimeve përgatitorë. Nxënësit mund të vijojnë të përdorin edhe portalin Test Yourself në student.turgutozalcollege.com.

Në ciklin fillor këto provime zhvillohen në lëndët: anglisht, matematikë, gjuhë shqipe dhe dituri, ndërsa në ciklin 9-vjeçar provimet përfshijnë lëndët: matematikë, fizikë, kimi, biologji dhe anglisht të cilat zhvillohen në gjuhën angleze, si dhe lëndët: gjuhë shqipe, histori dhe gjeografi, të cilat zhvillohen në gjuhën amtare.

Pyetjet e GDS-ve për çdo lëndë përfshijnë temat e zhvilluara gjatë 8 javëve të parë të vitit shkollor. Përgjigjet pas provimit analizohen sipas një statistike e cila tregon përqindjen e përgjigjeve të sakta nga ana e nxënësve për secilën pyetje të dhënë, duke u bërë kështu një tregues i nivelit të zotërimit të njohurive nga ana e tyre.