Qendra ka formën e një laboratori me 25 kompjutera, ku mbi 20000 pyetje shërbejnë si baza e të dhënave online që vazhdimisht shfrytëzohen nga nxënës dhe mësues për të testuar njohuritë e fituara në lëndë të ndryshme.

Rezultatet e testimeve i nënshtrohen analizave të ndryshme statistikore me anë të së cilave nxirren përfundime në lidhje me mësimdhënien dhe nxënien e lëndëve të ndryshme.