Një nga risitë teknologjike në arsim janë tabelat aktive, të cilat mundësojnë përdorimin e materialeve të ndryshme vizuale gjatë mësimit. Kjo tërheq vëmendjen e nxënësve dhe rrit përqendrimin dhe produktivitetin e tyre.

Në shkollën tonë zhvillohet mësim interaktiv dhe multimedial me afërsisht 80 tabela aktive, duke synuar të përcjellim dije sa më të plota tek nxënësit. Lëndë të ndryshme, si për shembull gjuha angleze ose turke, shfrytëzojnë libra që vijnë së bashku me programin e krijuar enkas për këto tabela. Shkolla jonë në vitet e ardhshme ka planifikuar përgatitjen, krijimin dhe pasurimin e mëtejshëm të këtyre materialeve mësimore.