Çdo klasë dhe kabinet në institucionin tonë arsimor është pajisur me tabela elektronike. Këto tabela janë të lidhura me internetin, gjë që mundëson pasurimin e mësimdhënies me materiale multimediale dhe interaktive. Disa prej lëndëve zhvillohen me aplikacione të posaçme për këto tabela. Me implementimin e tabelave elektronike është rritur efikasiteti i orës mësimore.