Librat shkollor në shqip dhe anglisht

Lënda e anglishtes fillon të zhvillohet në institucionin tonë arsimor nga grupi i dytë i kopshtit, duke vijuar më pas në parashkollor dhe gjatë gjithë ciklit të shkollës 9-vjeçare.

Në shkollën fillore, nga klasa e parë deri në klasë të pestë të gjitha tekstet shkollore zhvillohen në gjuhën shqipe, kurse lënda e anglishtes zhvillohet çdo ditë. Nga klasa e gjashtë dhe në vijim, të gjitha lëndët shkencore zhvillohen në anglisht, kurse lëndët shoqërore në gjuhën shqipe.

Përmes përfshirjes së lëndëve shkencore në gjuhën angleze në ciklin e 9-vjeçares, nxënësit tanë plotësojnë njohuri shumë të mira rreth terminologjisë së kësaj gjuhe në të gjitha fushat.