GDS është emri i provimeve të përbashkëta të zhvilluara midis kolegjeve turke. Në ciklin fillor këto provime zhvillohen në lëndët anglisht, matematikë, gjuhë shqipe dhe dituri.

Ndërsa në cilkin 9-vjeçar provimet përfshijnë lëndët: matematikë, fizikë, kimi dhe biologji, të cilat zhvillohen në gjuhën angleze, si dhe lëndët: gjuhë shqipe, histori dhe gjeografi, të cilat zhvillohen në gjuhën amtare. Testi është i ndërtuar me pyetje me alternativa.

Pyetjet e përgatitura me kujdes për çdo lëndë përfshijnë temat e zhvilluara gjatë 11 javëve të para të secilit semestër dhe janë kryesisht të nivelit mesatar. Përgjigjet pas provimit analizohen sipas një statistike e cila tregon përqindjen e përgjigjeve të sakta nga ana e nxënësve për secilën pyetje të dhënë, duke u bërë kështu një tregues i nivelit të zotërimit të njohurive nga ana e nxënësve.

Me anë të zhvillimit të mësimeve dhe ushtrimeve shtesë bëhet e mundur që të eliminohen mangësitë e evidentuara.

Përveçse si matës të njohurive, GDS-të shërbejnë edhe si një tregues për të punuar më shumë aty ku duhet dhe për të shmangur në këtë mënyrë disnivelet midis shkollave.